Kategorie

Nejprodávanější produkty

Informace

Slevy

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vydává pro účely vyřizování práv z odpovědnosti za vady ze vztahů mezi motodíly Havířov,nad tratí 265/53,Havířov-Dolní Suchá (dále jen „prodejce motodíly Havířov“) a jejími kupujícími.

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodejce motodíly Havířov, (dále jen VOP) v platném znění.

1. Uvedené pojmy

1.1.

Odběratelem se rozumí kupující ve smyslu VOP.

1.2.

Odpovědností za vady se rozumí:

a) odpovědnost za množství dodaného zboží

b) odpovědnost za kvalitu dodaného zboží

1.3.

Reklamace je jednostranný písemný právní úkon odběratele směřující k uplatnění práv z odpovědnosti prodejce motodíly Havířov za vady.

1.4.

Převzetím zboží je okamžik potvrzení dodacího listu, popř. přepravního listu odběratelem. Potvrzením odběratel stvrzuje shodu počtu balíků popř. výrobků s čísly uvedenými v příslušných dodacích listech.

1.5.

Reklamačním listem se rozumí dokument vydávaný prodejcem motodíly Havířov

1.6.

Vadami zjevnými při převzetí (dále jen „zjevné vady“) se rozumí:

a) vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím zboží uvedeným na     dodacím listu a množstvím skutečně převzatým, včetně záměn titulů

b) vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím balíků uvedeným na     dokladu dopravce a počtem balíků skutečně převzatých.

Vadami podle písm a) a b) není rozpor mezi množstvím zboží dodaným a objednaným, pokud nebyl zjištěn rozpor v těchto ustanoveních uvedený. V takovém případě se plnění prodejce motodíly Havířov považuje za dílčí.

1.7.

Vadami skrytými jsou jiné vady než vady zjevné, to je vady, které v okamžiku převzetí nesporně existovaly, avšak odběratel je nemohl zjistit ani vynaložením veškerého úsilí.

2. Odpovědnost za vady

2.1.

Prodejce motodíly Havířov odpovídá za množství a kvalitu zboží, tedy za to, že zboží je co do množství a kvality totožné se zbožím, které odběratel objednal.

2.2.

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje odběratel reklamací.

2.3.

Odběratel musí učinit reklamaci bez odkladu po té, co vadu zjistí, pokud není dále stanoveno jinak.

3. Zjevné vady

3.1.

Odběratel je povinen při převzetí zboží provést prohlídku zboží vedoucí k odhalení zjevných vad.Je-li zboží určeno k odborné montáži odborným servisem,tuto kontrolu provádí výhradně osoba servisu tím pověřená.Pokud je odběrateli doručeno takové množství zboží, že je pro něho neúměrně náročné provést kontrolu celého plnění, je povinen provést statistickou kontrolu zboží. Statistickou kontrolou se rozumí prověrka 10% převzatého zboží (statistický vzorek). Provedením statistické kontroly je provedena kontrola celého množství.

Obsahuje-li statistický vzorek více než 50% výrobků se zjevnými vadami, je odběratel oprávněn s dodávkou naložit tak, jako by byla vadná v celém rozsahu. V opačném případě se pozdější reklamace přesahující 50% množství dodaného zboží neuznává. Stejně tak se neuznává reklamace zboží v množství nad 10% dodaného objemu zboží, pokud odběratel při převzetí a provedení statistické přejímky neuvedl vady zboží v množství přesahujícím tuto hodnotu.

3.2.

Pro uplatnění práv ze zjevných vad je odběratel povinen reklamaci řádně a nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží doručit prodejci motodíly Havířov. Řádným doručením se rozumí telefonické nebo elektronické sdělení (pro posouzení včasnosti reklamace je rozhodující doručení reklamace na přístroj (prodejce motodíly Havířov), jehož obsahem musí být:

a) Číslo dodacího listu

b) Katalogové (ceníkové) číslo chybějícího produktu

c) Množství chybějícího produktu

3.3.

Reklamace se vyřizuje podle možností prodejce motodíly Havířov poskytnutím nového odpovídajícího plnění nebo dobropisováním ceny nedodaného zboží.

3.4.

Pokud prodejce motodíly Havířov poskytl odběrateli náhradní plnění a teprve poté vyšly najevo skutečnosti, pro které by nemohla být reklamace uznána, provede dodatečné vyúčtování kupní ceny náhradního plnění.

4. Skryté vady

4.1.

Odběratel zapisuje skryté vady do reklamačního listu, který musí obsahovat:

a) označení odběratele

b) označení vadného výrobku s uvedením katalogového čísla a názvu titulu

c) označení množství vadného výrobku

d) popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje

e) jméno, adresu a podpis kupujícího, který reklamaci uplatnil

f) kopii dokladu servisu při montáži je li díl výhradně k této montáži určený

g) km při montáži,demontáži + win motocyklu vyžaduje li to dodavatel pro jeho další plnění

h) datum prodeje reklamovaného výrobku

i) datum reklamace

j) podpis odběratele

4.2.

Reklamace skrytých vad vyřizují zástupci prodejce motodíly Havířov převzetím řádně vyplněného reklamačního listu.

4.3.

Skryté vady se vyřizují zásadně poskytnutím dobropisu, nebo náhradním plněním.

4.4.

Zakoupené výrobky,jsou určené k odborné montáži odborným servisem

5. Společná ustanovení

5.1.

Předpokladem vyřízení reklamace je uznání reklamace prodejce motodíly Havířov. Pokud není dále uvedeno jinak, okamžik poskytnutí náhradního plnění je rovněž okamžikem uznání reklamace.

5.2.

Prodejce motodíly Havířov neuzná reklamaci:

a) která nebyla provedena včas

b) která je provedena o vadě, jež nepochybně neexistovala v okamžiku převzetí zboží odběratelem

5.3.

Prodejce motodíly Havířov dále vylučuje z rozsahu své odpovědnosti tyto vady, na něž se nevztahují práva z reklamace:

a) vady obalu výrobku reklamované později než při předání a převzetí

b) mechanické poškození výrobku kupujícím, popř. nečistoty apod.

c) která je provedena neodbornou montáží.Veškeré námi dodané díly jsou určeny pouze pro montáž odborným servisem.

d) u zboží označeného nálepkami s cenami popř.obaly jiných osob

e) veškeré další vady uplatněné kupujícím, pokud je zřejmé, že při převzetí zboží nemohly existovat

5.4.

Náklady s vyřízením oprávněné reklamace nese prodejce motodíly Havířov

5.5.

Tento reklamační řád platí ode dne jeho vydání do jeho zrušení nebo do vydání reklamačního řádu s pozdějším datem.

5.6.

V dalším se reklamační řízení posuzuje podle obchodního zákoníku nebo občanského zákoníku v platném znění.

 

Protokol pro uplatnění reklamace pro snazší vyřízení najdete zde:

https://www.motodilyhavirov.cz/formular-uplatneni-reklamace.pdf

Protokol pro odstoupení od smlouvy pro snazší vyřízení najdete zde:

https://www.motodilyhavirov.cz/formular-odstoupeni-od-smlouvy.pdf